ВГОРУ

Севільський Алькасар

Зовнішня стіна та ворота Лева

“Аль­ка­сар” в перекладі з арабської означає “укріплений за­мок” або “фор­те­ця” – так в Іспанії на­зи­ва­ли міські укріплення. Спо­чат­ку він був фор­том маврів, який постійно роз­ши­рю­вав­ся і вдос­ко­на­лю­вав­ся. Ко­роль Кастилії Пед­ро I Жор­сто­кий в 1364 році по­чав бу­ду­ва­ти на руїнах арабської фортеці королівський па­лац. Зво­ди­ли йо­го мавританські май­ст­ри на за­мов­лен­ня ко­ро­ля, який після закінчення будівництва осе­лив­ся тут зі своєю ко­ха­ною. В ро­бо­тах ак­тив­ну участь бра­ли ґранадські май­ст­ри, то­му у стилі па­ла­цу ви­ко­рис­то­ву­ва­ли­ся фраг­мен­ти мав­ри­тансь­ких бу­дов з Кор­до­ви, Севільї та Валенсії.

Частина т.зв. двору фрейлин чи дівочого патіо

Май­же сім століть фор­те­ця бу­ла резиденцією королів Іспанії. Але в да­ний час, ко­ли Аль­ка­сар увійшов до спис­ку всесвітньої спад­щи­ни ЮНЕС­КО і став відкритий для відвідувань, королівська сім’я в якості резиденції використовує тільки верхні покої.

Аль­ка­сар – воістину справжній па­лац, гідний вик­люч­но королів. Гу­ля­ю­чи по йо­го кімнатах, мож­на за­блу­ка­ти в розкоші і багатстві уро­чис­тих залів:

  • Апар­та­мен­ти Кар­ла V, багаті де­ко­ро­ва­ни­ми ках­ля­ми і фла­мандсь­ки­ми го­бе­ле­на­ми XVI-XVIII ст.
  • Зал послів, при­кра­ше­ний ста­лак­ти­то­вим зве­ден­ням з ке­д­ра, де­ко­ра­тив­ним фри­зом і арабсь­кою в’яз­зю
  • Двір фрейлін (дівочий двір) з за­гост­ре­ни­ми ар­ка­ми, ара­бес­ка­ми, мар­му­ро­ви­ми ко­ло­на­ми і за­скле­ною галереєю
  • Ляль­ко­вий двір
  • Спаль­ня мав­ри­тансь­ких королів

Сади королівського алькасару

Опи­нив­шись в са­дах севільського королівського па­ла­цу, наче, потрапляєш у справ­жній­ рай, де особ­ли­во за­ча­ро­ву­ють:

  • Закладені са­мим Кар­лом V са­ди, які розділені ро­кай­ле­вою стіною, ви­нят­ко­во красиві тут аль­тан­ка ко­ро­ля і підземна ку­паль­ня
  • Сад на­зва­ний Апель­си­но­вий гай, який ви­ко­на­ний в стилі ре­не­сан­су для весілля Кар­ла V
  • За­лиш­ки арабської га­ле­ри, знайдені не­да­ле­ко від стін Аль­ка­са­ра
  • Сад Гран­де, спро­ек­то­ва­ний за часів Пед­ро Жор­сто­ко­го

Відвідавши королівський па­лац у Севільї, ще дов­го відчувається аро­мат жас­ми­ну і мир­ту – за­пах йо­го садів, а пе­ред очи­ма сто­ять розкіш і витонченість йо­го кімнат.

Read More