ВГОРУ

Фортеця Малага

Загальний вид фортеці в м. Малага

На півдні Іспанії роз­та­шу­ва­ло­ся не­ве­ли­ке, але ду­же гар­не містечко Ма­ла­га. Це місто вже ба­га­то років сла­вить­ся своїми пам’ят­ка­ми не тільки на всю Іспанію, але і да­ле­ко за її ме­жа­ми.

Ка­фед­раль­ний со­бор Ма­ла­ги, що зна­хо­дить­ся в старій частині міста, і ботанічний сад Ла Кон­сепсьй­он з безліччю своїх водоспадів, озер і сот­ня­ми пальм, кілометрові піщані пляжі – одні з найбільш відвідуваних місць в Малазі.

Cтіни фортеці в Малазі

Але особ­ли­ве місце се­ред пам’яток цьо­го міста зай­ма­ють фортеці. Од­на з них, це – фор­те­ця Ма­ла­га – арабсь­ка фортифікаційна спо­ру­да, що роз­та­шо­ва­на в центральній частині цьо­го містечка. За­сно­ва­на в VIII столітті, про­те основні будівельні ро­бо­ти про­во­ди­лись в середині XI століття для правителів династії Зіридів в Гранаді, як губернаторської резиденції.

Мощена дорога до одних із вхідних воріт

Фор­те­ця по­бу­до­ва­на на пагорбі в центрі міста над пор­том і складається з двох стін. Раніше фор­те­ця та­кож з’єднувалася з міськими стінами, які фор­му­ва­ли тре­тю за­хис­ну стіну, од­нак сьогодні збе­рег­ли­ся тільки дві внутрішні. Пер­ша, по­бу­до­ва­на по рельєфу па­гор­ба, повністю захищає внутрішню територію і по­си­ле­на за­хис­ни­ми баш­та­ми. Вхід зна­хо­дить­ся у во­ро­тах Puerta de la Bóveda (Склепінчасті Во­ро­та). Стул­ки вхідних воріт за­кри­ва­ють­ся од­на на іншу, так бу­ло спро­ек­то­ва­но, щоб усклад­ни­ти про­су­ван­ня ата­ку­валь­них військ. До­ро­га петляє ланд­шаф­т­ни­ми са­да­ми, внутрішніми дво­ри­ка­ми, які прикрашені квітами і паль­ми, а та­кож ди­во­виж­но оз­доб­ле­ни­ми фон­та­на­ми і про­хо­дить че­рез во­ро­та Puerta de las Columnas (Колонні Во­ро­та), в будівництві яких ви­ко­рис­то­ву­ва­ли­ся матеріали з римсь­ких руїн, а потім ро­бить різкий по­во­рот в сто­ро­ну Torre del Cristo (Баш­та Хрис­та), що та­кож бу­ло ще од­ною пе­реш­ко­дою для ата­ку­валь­них дії. В Torre del Cristo роз­та­шо­ву­ва­ла­ся кап­ли­ця.

Склепінчасті ворота

Колонні ворота

Башта Христа

Раніше увійти до фортеці Ма­ла­га мож­на бу­ло тільки че­рез Склепінчасті Во­ро­та, сьогодні ж по­тра­пи­ти ту­ди мож­на як че­рез цент­раль­ний вхід, так і ліфтом.

Як­що ко­лись Вам до­ве­деть­ся по­бу­ва­ти на півдні Іспанії, обов’яз­ко­во відвідайте це чарівне і не­пов­тор­не місто, де роз­та­шо­ва­на фор­те­ця Ма­ла­га, і во­на безсумнівно за­ли­шить­ся у Вашій пам’яті як од­не з найк­ра­щих спогадів про Іспанію.Read More