ВГОРУ

Алькала-де-Енарес

Річка Енарес

Ста­ро­вин­не місто Аль­ка­ла-де-Ена­рес, за 33 км. від Мад­ри­ду, роз­ки­ну­ло свої володіння вдовж річки-красуні Ена­рес.

Найдавніші археологічні знахідки свідчать, що перші по­се­лен­ня в районі Аль­ка­ла-де-Ена­рес з’яви­ли­ся, що­най­мен­ше, в епо­ху неоліту. В I ст. до н.е. рим­ля­ни за­сну­ва­ли тут місто Ком­плу­тум, від яко­го по­хо­дить, по­пу­ляр­на нині, пест­ли­во-змен­шу­валь­на на­зва Аль­ка­ла Комплутенція.

Алькала очима Anthonis van den Wijngaerde

Після Реконкісти Аль­ка­ла-де-Ена­рес стає фе­о­даль­ним володінням то­ледсь­ко­го архієпископа, який звів тут свою дру­гу резиденцію. Са­ме в цьо­му місті по­чи­на­ла­ся історія од­но­го з провідних іспанських університетів, Universidad Complutense de Madrid. У 1293 році ко­роль Сан­чо IV ви­дав указ про відкриття Estudios Generales, які от­ри­ма­ли бла­го­сло­вен­ня са­мо­го Па­пи Римсь­ко­го. Estudios Generales в 1496 році бу­ли перетворені “ве­ли­ким” кар­ди­на­лом Хіменсом де Сінерос у всесвітньо відомий університет. Унікальні книжкові фон­ди університету, в той час, ста­ви­ли­ся вче­ни­ми в один ряд з бібліотеками Ва­ти­ка­ну, Венеції, Флоренції і Па­ри­жа. Не ви­пад­ко­во університет Аль­ка­ла-де-Ена­рес дав іспанській та світовій культурі пле­я­ду ви­дат­них мислителів, літераторів, політиків і вче­них, се­ред яких, най­пер­ше виділяються, бо­го­слов і за­снов­ник ор­де­на єзуїтів Ігнатій Лой­о­ла, дра­ма­тур­ги Ло­пе де Ве­га та Каль­де­рон, Тірсо де Моліна та Ке­ве­до.

Ли­ше че­рез 17 століть після своєї по­яви на історичній карті Іберійського півострова, 1687 р., за ука­зом Кар­ла II, один з найстаріших осередків куль­ту­ри, ре­ме­сел і торгівлі, роз­та­шо­ва­ний в са­мо­му серці Кастилії на перехресті стародавніх шляхів, отримує нарешті маг­де­бурзь­ке пра­во.

Calle Mayor (Головна вулиця)

В Алькалі на­ро­ди­ли­ся інфанта Ка­те­ри­на (Каталіна) Араґонска та імператор Фер­ди­нанд, вче­ний і мо­реп­ла­вець Сар­мен­то де Ґамбоа. Але в пер­шу чер­гу, зви­чай­но, це місто відоме всьо­му світу як батьківщина Міґеля де Сер­ван­те­са, бу­ди­нок-му­зей яко­го на Calle Mayor, головній вулиці історичного цент­ру, сьогодні є місцем па­лом­ниц­т­ва чис­лен­них шанувальників ав­то­ра ро­ма­ну про хит­ро­муд­ро­го ідальго – зна­ме­ни­то­го Ли­ца­ря сум­но­го об­ра­зу.

Архиєпископський палац в Алькала-де-Енарес

Ста­ро­вин­не місто Ал­ка­ла-де-Ена­рес приваблює туристів зав­дя­ки збе­ре­же­ни­ми до на­ших днів архітектурними пам’ят­ка­ми, які включені до спис­ку всесвітньої спад­щи­ни ЮНЕС­КО. Крім збе­ре­же­них руїн римсь­ко­го Ком­плу­ту­на (ciudad romana de Complutum), з яко­го виріс Аль­ка­ла-де-Ена­рес, однією з го­лов­них ви­знач­них пам’яток міста є римсь­ка вілла бу­ди­нок Іполита (Casa de Hippolytus), з­бу­до­ва­на між IV і III ст. до н.е., архиєпископський па­лац (Palacio Arzobispal) XIV-XV ст. з “по­хму­рим” архівом іспанської інквізиції, ка­фед­раль­ний со­бор Сан­тос-Ніньос (Catedral de los Santos Niños), во­ро­та Мучеників (Puerta de Martires) – єдині збережені з шес­ти в’їзних воріт, спо­руд­же­них в XIII ст., а та­кож мо­нас­тир Сан-Бер­нар­до (Monasterio de San Bernardo) – ви­дат­ний зра­зок іспанського ба­ро­ко.

Кафедральний собор

З квітня по гру­день в містечку організовуються театралізовані екскурсії «Поїзд Сер­ван­те­са» з дегустаціями страв місцевої кухні, а та­кож історичні ве­ло-екскурсії. Під час про­гу­ля­нок мож­на по­знай­о­ми­ти­ся з хрис­ти­янсь­ки­ми, єврейськими та му­суль­мансь­ки­ми квар­та­ла­ми.

В да­ний час в місті Ал­ка­ла-де-Ена­рес проживає близь­ко 200 ти­сяч осіб. Як і в да­ле­ко­му середньовіччі, ко­ли Аль­ка­ла об’єднувала у своїх стінах носіїв різних куль­тур і релігій – хрис­ти­ян, му­суль­ман, іудеїв, во­на зно­ву все більше набуває багатонаціонального ха­рак­теру: на її ву­ли­цях мож­на зустріти представників прак­тич­но всіх континентів.Без коментарів.